Asbest eraf, zon.. erop 2016

Asbestsanering, subsidie (“Asbest eraf, zonnepanelen erop”)

 

Beschrijving

Wilt u als agrarisch ondernemer uw asbestdak saneren? Als u dat combineert met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook asbestsanering in combinatie met zonnepanelen bij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied valt onder de regeling.

Voorwaarden

U dient een oppervlakte van tenminste 250 m2 asbestdak te saneren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen waarvan de capaciteit minimaal 5 kiloWattpiek dient te bedragen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, de subsidie kan maximaal € 15.000,– bedragen.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016, uiterlijk op 31  december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst
Provincie Gelderland en Utrecht heeft de regeling verlengd tot en met 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016. Uiterlijk 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst. Lees meer over de regeling op de website van provincie Gelderland

 

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Gelderland en Utrecht gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

De Subsidieregeling ‘verwijderen asbestdaken’ richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

 

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.